1. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych jest MEDIMOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 844042, REGON: 386179646, NIP: 7123402863. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Polityki Ochrony Danych Osobowych.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Podmiot danych” zastąpiony został określeniem „Ty” lub “Użytkownik platformy”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

 1. Administrator przetwarza wyłącznie te dane, które Użytkownik platformy dobrowolnie zamieścił w Formularzu Zgłoszeniowym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, informacje o wykształceniu lub miejscu pracy, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1.  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji do projektu Medimost.eu w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@medimost.eu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika platformy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca udostępniania dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub wyłącznie w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji do udziału w projekcie Medimost.eu.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies

1. Platforma MEDIMOST.EU używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Platformy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika platformy.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Platformy i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika platformy. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika platformy.

3. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu: rozpoznania urządzenia Użytkownika platformy oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika platformy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy korzystają z platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności platformy Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik platformy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika platformy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik platformy może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa;
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na platformie.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. Przyjęcia zgłoszenia do udziału w projekcie Medomost.eu, marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 2. Naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
 4. archiwizacji danych dotyczących zgłoszeń do udziału,
 5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
 6. realizowania obowiązków prawnych Administratora.

5. Informacje o Formularzu

 1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowe podane w formularzu są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO).
 4. Osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

6. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

 1. okres uczestnictwa w projekcie Medimost.eu;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. Szpitalom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji projektu Medimost.eu;
 2. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. Kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. Podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
 5. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Prawa Osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do udziału w projekcie Medimost.eu.